BIG1-Construction-Farsi

ما در این مساله همه با هم هستیم.

قوانین را رعایت کنید ، محل کار باز می ماند و همه ما به کار خود ادامه می دهیم

از خانواده های خود در محل کار و منزل حمایت کنید.

دلیل خرابی شرایط برای همگان نشوید.

farsi wk4

آیا می توانید از عهده تبعات رعایت نکردن قوانین برآیید؟

سطح اطلاعات خود را درباره مسایل ایمنی کووید-19 به روز نگه دارید