BIG1-Construction-Dari

ما همه در اين شريک هستيم

قوانين را دنبال كنيد، محل کار باز ميماند و همه ما به كار خود ادامه ميدهيم.

مراقبت خانواده های تانرا کنيد- در کار و هم خانه

از دست شما بايد دیگران به ويروس کرونا مبتلا نشوند

اگر قوانين را مراعت نکنيد با تاوان مواجع ميشويد

اطمینان حاصل کنید که برای ایمن بودن به COVID-19 آگاه هستید